Skip Navigation Links
Home
TV
Αρθρα
Κ. Διαθηκη
«Αλήθεια, αλήθεια σου λέω, αν κάποιος δε γεννηθεί από νερό και Πνεύμα, δε δύναται να εισέλθει στη βασιλεία του Θεού.» Κατα Ιωάννη John 3:5 ΄
ΠΑΡΑΚΑΛΩ "LIKE" / "SHARE" !


Skip Navigation Links
Stasinos.orgHome
GREEK TV TV
Καινη Διαθήκη
Χριστιανικά
About
 
@@@

Αγαπητοί αδελφοί, Χαίρετε!

Σας καλωσορίζω εγκαρδίως στην ιστοσελίδα μου.

Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Η ιστοσελίδα είναι απλά μια ταπεινή προσπάθεια στη διάδοση του λόγου του Θεού και την διάδοση του τρόπου με τον οποίον η Ορθόδοξή Πίστη πρακτικά οδηγεί τον χριστιανό προς γνώση και βίωση της Αλήθειας.

Ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ

Ο Ιησούς Χριστός είναι η Αλήθεια και ο δρόμος προς την επίγνωση (πλήρη ένωση) με Τον Θεό.

Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

Η Ορθοδοξία έχει την μέθοδο που οδηγεί τον χριστιανό να βρη την στενή πύλη και τεθλιμμένη οδό την φέρουσα στην σωτηρία της ψυχής του. Η ορθοδοξία είναι το κατάλληλο όχημα και ο λόγος Του Χριστού είναι το φώς για να διανύσουμε τον δρόμο Του Χριστού. Σε αντίθεση με άλλες δοξασίες και αιρέσεις, η Ορθοδοξία κατέχει την ιστορική αλήθεια για τον τρόπο με τον οποίον ασκείται η Πίστη στον Ιησού Χριστό. Η Πίστη αυτή ασκείται με πράξεις και όχι με λόγια.

Ο ΤΡΟΠΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ

Οί πράξεις δεν είναι μόνον ελεημοσύνη και αγάπη προς τους συνανθρώπους μας αλλά η ενεργή άσκηση πρός κάθαρση τού σώματος, καρδιάς και νου.

ΚΑΘΑΡΣΗ, ΦΩΤΙΣΗ, ΘΕΩΣΗ

Με πίστη στο Ευαγγέλιο του Χριστού, μετάνοια και αποστροφή από την παλιά ζωή, βαπτιζόμαστε, καθαρίζουμε από τις παλιές αμαρτίες μας και λαμβάνουμε το Άγιο Πνεύμα. Μετά, συνεχίζουμε την κάθαρση διότι ναι μεν καθαρίζουμε από τις παλιές αμαρτίες αλλά δεν καθαρίζουμε και από τις ρίζες τών αμαρτιών, οι οποίες ρίζες είναι τα πάθη μας που μας οδηγούν στις παλιές αμαρτίες.

ΚΑΘΑΡΣΗ

Η κάθαρση επιτυγχάνεται με νηστεία, αποχή από αμαρτωλές πράξεις, προσευχή, και αποταγή απὀ κοσμικές μέριμνες.

Εάν, λοιπόν, ζητήσετε κάτι, επικαλούμενοι με πίστιν φωτισμένην και ζωντανήν το όνομά μου, εγώ θα το κάμω.

Εάν με αγαπάτε, τηρήσατε τας εντολάς μου, διότι αυτό είναι απόδειξις και καρπός της αγάπης σας προς εμέ.

Και εγώ θα παρακαλέσω τον Πατέρα και θα σας δώση εκείνος άλλον οδηγόν και Παράκλητον, δια να μένη μαζή σας αιωνίως.

Θα σας δώση το Αγιον Πνεύμα, το οποίον είναι η καθαρά και απόλυτος αλήθεια και φανερώνει την αλήθειαν στους καλοπροαιρέτους. Αυτό όμως ο κόσμος ο αμαρτωλός δεν ημπορεί να το πάρη, διότι δεν έχει ανοικτά τα μάτια της ψυχής και ένεκα τούτου δεν το βλέπει ούτε και το γνωρίζει. Σεις όμως το γνωρίζετε, διότι εγώ σας το εφανέρωσα και μένει πλησίον σας· έπειτα δε από την επιφοίτησίν του θα κατοική και μέσα εις τας ψυχάς σας.

(Ιω. John 14:14-17)

Σεις προσευχηθήτε προς εμέ και εγώ θα κάμω δεκτάς τας προσευχάς σας·

αναζητήσατέ με με επιμέλειαν και επιμονήν και θα με εύρετε, διότι, θα με έχετε αναζητήσει με όλην σας την καρδίαν,

εγώ δε θα εμφανισθώ προς σας. (Ιερ. 36:12-14).

ΦΩΤΙΣΗ

Η φώτιση έρχεται όταν καθαριστούμε ως ένα βαθμό η όταν αποφασίσει ο Θεός γιατί είναι τελικά θέλημα και πράξη Θεού η φώτιση του ανθρώπου.

ΘΕΩΣΗ

Αυτό θα γίνη πραγματικότης, εφ' όσον θα με αγαπάτε και θα με υπακούετε, διότι εκείνος που γνωρίζει και κατέχει τας αντολάς μου και τας τηρεί, εκείνος πράγματι με αγαπά. Οποιος δε με αγαπά θα αγαπηθή από τον Πατέρα μου, και εγώ θα αγαπήσω αυτόν και με ένα τρόπον πνευματικόν και πειστικόν θα φανερώσω τον ευατόν μου εις εκείνον”.

Λεγει εις αυτόν ο Ιούδας, όχι ο Ισκαριώτης· “Κυριε, πως εξηγείται, ότι τον εαυτόν σου θα φανερώνης εις ημάς και όχι στον κόσμον;”

Του απήντησε ο Ιησούς και του είπεν· “η εμφάνισίς μου εξαρτάται από την αγάπην, που θα έχουν οι άνθρωποι εις εμέ. Εάν κανείς με αγαπά, θα τηρήση εις την ζωήν του τας εντολάς μου, και ο Πατήρ μου θα τον αγαπήση και θα έλθωμεν εις αυτόν και θα μεταβάλωμεν την καρδίαν του εις μόνιμον κατοικίαν μας, ώστε αυτός να είναι ο έμψυχος ναός του ζώντος Θεού. 14:21-23

Μετά την φώτιση συνεχίζουμε πρακτικά την πορεία μας προς την θέωση.


More...
Page Size
Made in the Divine Image
Source: Richard Rohr's Article:  https://cac.org/seeing-the-divine-image-everywhere-2018-12-23/

Richard Rohr Meditation: Made in the Divine Image

Center for Action and Contemplation

Oct 26, 2021, 11:24 PM

Wednesday, October 27th, 2021

Richard Rohr's Daily Meditation

From the Center for Action and Contemplation

Made in the Divine Image

Father Richard views religion’s purpose as reminding us of who we truly are:

The essential work of religion is to help us recognize and recover the divine image in ourselves and everything else too. Whatever we call it, this ‘image of God’ is absolute and unchanging. There is nothing we can do to increase or decrease it. It is not ours to decide who has it or does not have it. It is a pure and total gift, given equally to all. [1]
Made in the Divine Image

It is often the mystics who understand that “My deepest me is God!” to paraphrase St. Catherine of Genoa (1447–1510). [2] In these passages, contemplative writer Ursula King presents three mystics who saw God’s divine image as more fundamental in the human soul than sin. The fourth-century theologian and mystic Gregory of Nyssa (c. 335–c. 394) held that:

In each human soul, there exists a divine element, a kind of inner eye capable of glimpsing something of God, for there exists a deep relationship, an affinity between human and divine nature. [3]

The medieval mystic Mechtild of Magdeburg (c. 1212–c. 1282) yearned for the soul’s original intimacy with God:

Mechtild’s work is motivated by the deep desire that the soul returns to its original being in God. It is her true nature to live in the flowing light of the Godhead, just as it is a bird’s nature to fly in the air and a fish’s nature to swim in the water. She has emanated from the heart of God, where she must return, but she discovers her utter nakedness before and in God: “Lord, now I am a naked soul!” Yet her intense love pours out in praise of God:

O God! so generous in the outpouring of Thy gifts!

So flowing in Thy Love!

So burning in Thy desire!

So fervent in union!

O Thou who doest rest on my heart

Without whom I could no longer live! [4]

In the early seventeenth century, Francis de Sales (1567–1622) became Bishop of Geneva, Switzerland. In a time of deep religious division, he was known for his belief in “original goodness.” Ursula King continues:

Whereas many other spiritual writers in seventeenth-century France held a pessimistic view of the human being, stressing sin and abnegation, Francis de Sales believed in the inherent goodness of human nature. Human beings have a natural inclination to love God, due to the correspondence between divine goodness and human souls, which bear some kind of divine imprint or spark.
God holds us by this goodness as in some way linked to himself “as little birds by a string, by which He can draw us when it pleases His Compassion.” Francis does not speak about the “ground” of the soul like the Rhenish [or Rhineland] mystics, but refers to the “mountain top” of the soul, the utmost summit where self ends and God begins, a no-place which is yet a place, a dwelling place that can only be reached by an all-transforming movement of love. [5]

[1] Adapted from Richard Rohr, The Universal Christ: How a Forgotten Reality Can Change Everything We See, Hope for, and Believe (Convergent: 2019), 59, 60–61.

[2] Catherine of Genoa, Vita, chapter 15. Her text is “In Dio è il mio essere, il mio Me.”

[3] Ursula King, Christian Mystics: Their Lives and Legacies throughout the Ages

(HiddenSpring: 2001), 48.

[4] King, 93, quoting Mechthild, The Flowing Light of the Godhead, 1.17.

[5] King, 162–163, quoting Francis de Sales, Treatise on the Love of God, 1.18.

More...
Page Size


Ο ΝΤΟΣΤΟΓΙΕΦΣΚΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟ

« «Αν κάποιος μου έδινε την απόδειξη πως ο Χριστός είναι έξω από την αλήθεια και πράγματι ήταν γεγονός ότι η αλήθεια είναι εκτός Χριστού, εγώ θα προτιμούσα να μείνω με τον Χριστό και όχι με την αλήθεια». Ντοστογιέφσκι.

«Τον Κύριο μας Χριστό που είπε: «Εγώ ειμί η αλήθεια» (Ιωάν. 14,6) και «Γνώσεσθε την αλήθειαν και η αλήθεια ελευθερώσει υμάς» (Ιωάν. 8,32).

Κατά τον Ντοστογιέφσκι: «δεν υπάρχει πιο αγαθό, πιο βαθύ και πιο τέλειο από το Χριστό. Κι αν ο Χριστός είναι το πιο βαθύ και τέλειο αγαθό, τότε δεν μπορεί παρά να είναι και η πιο μεγάλη αλήθεια, η απόλυτη αλήθεια. Γιατί στο Χριστό, ως Θεό, ταυτίζεται το απόλυτο αγαθό και η απόλυτη αλήθεια, όπως ταυτίζεται και η απόλυτη ομορφιά». Αυτή η ομορφιά του Χριστού είναι η σωτήρια θεία ομορφιά του σαρκωμένου Κυρίου, του προτύπου της τέλειας ηθικής ομορφιάς. Ντοστογιέφσκι.

 
Copyright

www.Stassinos.com * www.Stasinos.tv * www.Stasinos.com *